Általános Szerződési Feltételek

A borbalaklima.hu oldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

A borbalaklima.hu weboldal célja a Ganümédész Marketing Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által beszerelésre kerülő készülékek bemutatása. A weboldalon klasszikus webshopos értékesítés nem történik, ugyanis az oldalon feltüntetett készülékeket önmagukban nem értékesítjük, csak azok beszerelésével együtt. Tehát csak szereléssel (beüzemeléssel) együtt értékesítjük a weboldalon bemutatott készülékeket, továbbá kizárólag az általunk értékesített készülékek szerelését (beüzemelését) vállaljuk.

1. Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Ganümédész Marketing Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 2525 Bajna Nagytabán u. 80.

 • Adószám: 13977106-2-11

 • Cégjegyzékszám: 11-09-012591

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Elérhetőség: ganumed@t-email.hu

 • Telefon:06 30/962 4483,  06 30/ 944 3507

 • Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató:

 • EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 • Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

 • info@evolutionet.hu

 • ugyfelszolgalat@szerverzum.hu (H-V, 0-24)

 • +36 30 503 1929 (H-P, 9-17)

 

2. A megrendelés menete:

Az Ügyfél a weboldalon kiválasztja a készüléket, majd telefonon, e-mailben vagy személyesen felveszi velünk a kapcsolatot. Ezt követően az Ügyféllel közösen egyeztetjük – szükség esetén helyszíni felmérés során –, hogy a kiválasztott készülék megfelel-e az Ügyfél által megjelölt igényeknek. A megfelelő készülék kiválasztásában szakmai segítséget nyújtunk. Ezt követően az ilyen módon kiválasztott készüléket az Ügyfél telefonon, e-mailben vagy személyesen megrendeli tőlünk, amit az Ügyféllel közösen egyeztetett időpontban kiszállítunk a telepítés helyére és beüzemeljük. Az Ügyfél legkésőbb a beüzemeléssel egyidejűleg köteles megfizetni a készülék és a beüzemelés ellenértékét, melyről általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) tartalmazó számlát állítunk ki. Ugyanekkor kerül sor a garancia füzet valamint a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Telepítési Tanúsítványának kitöltésére és átadására az Ügyfél részére.

Az Ügyféllel létrejött szerződés nem minősül írásban kötöttnek, nem iktatjuk, így utólag nem hozzáférhető.

 

3. Teljesítés:

3.1. Az előrelátható teljesítési határidő a megrendeléstől számított 14 munkanap.

Az Ügyfél által kiválasztott készüléket az Ügyféllel közösen egyeztetett időpontban szállítjuk ki és üzemeljük be.

3.2. A megrendelt készülék weboldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a szerelés / beüzemelés költségét és a szállítás díját.

3.2.1. A szerelés költségeiről a „Klíma info” menüpont alatt a „Klíma telepítés – szerelés” almenüben (link) tájékozódhat.

3.2.2. A szállítás Bajna (a Szolgáltató székhelye) 50 km-es körzetén belül díjtalan.

Bajna 50 km-es körzetén kívül a szállítás díja 5.000 Ft alapdíj, + a Bajnától való távolság 50 km feletti részének minden megkezdett kilométere után 80 Ft.

Példa szállítási díjra:

– amennyiben a szállítás pl. a Szolgáltató bajnai székhelyétől 49,5 km-re történik, a szállítás díjtalan,

– amennyiben a szállítás a Szolgáltató bajnai székhelyétől pl 67,5 km-re történik, a szállítás díja 5.000 Ft alapdíj + 18 x 80 Ft, azaz összesen 6.440 Ft.

3.3. A Szolgáltató a kiszállított (és esetleg már be is üzemelt) készükre a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

3.4. A weboldalon az egyes termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

3.5. A weboldalon megjelenített árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.4. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás (garancia):

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint:

 

4.1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.4.2. Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

4.3. Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

4.4. Jótállás

6:171. § [Jótállás]

(1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4.5. Jótállással kapcsolatos egyéb szabályok:

4.5.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre 1 év kötelező jótállás vonatkozik. A Melléklet 1. pontja szerint a légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések is ide tartoznak 10.000 Ft eladási ár felett.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogait.

4.5.2. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt készülék gyártója az adott termékre a jogszabályban előírt 1 éves jótállási időnél hosszabb idejű jótállást vállal, ennek tényét és a kiterjesztett jótállás esetleges feltételeit a weboldalunkon az adott termék bemutatásánál külön feltüntetjük.

4.5.3. A weboldalon bemutatott készülékekre a kötelező 1 év jótálláson túl – gyártótól függően – további 4-9 év kiterjesztett jótállás is kérhető, melynek azonban feltétele az évenkénti egyszeri, kora tavasszal történő karbantartás elvégeztetése és ennek bejegyzése a garancia füzetbe (jótállási szelvény). A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, ezért kérjük, hogy a készülékekhez mellékelt használati útmutatót figyelmesen olvassák el! A kiterjesztett jótállás időtartamát és feltételeit a weboldalunkon az adott termék bemutatásánál külön feltüntetjük.

5. Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Elállási nyilatkozat letöltése

6. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

6.1. Panaszkezelés

Az Ügyfél az esetleges panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinken személyesen, telefonon, e-mailben vagy postai küldeményben jelentheti be. A panaszt a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül kivizsgáljuk és ugyanezen határidőn belül a panaszra a panasz bejelentésének formájával megegyező formában válaszolunk. Az írásban benyújtott panaszra 30 napon belül írásban válaszolunk.

6.2. Fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó panasz

Fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó panaszával a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat, mely elérhetőségét a www.kormanyhivatal.hu oldalon találja meg.

A Szolgáltató  székhelye szerint illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának elérhetőségei:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya Bárdos L.u.2.

Tel.: 34/309-303, fax: 34/309/302,

E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

6.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó (Ügyfél) között a fogyasztói jogvita nem rendeződik, a fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. A fogyasztó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
web: www.kemkik.hu
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=12

6.4. Határon átnyúló online vitarendezés

Határon átnyúló panasz esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztó a megrendelésével kapcsolatos, határon átnyúló jogvitáját elektronikusan rendezni tudja a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] elérhető online

platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

7. Adatkezelés

A weboldal használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A weboldal rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. Adatainak törlését vagy módosítását,  bármikor írásban kérheti.

8. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezéseket a hatályba lépését követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon előzetes értesítés nélkül bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre.

Jelen ÁSZF-et ide kattintva letöltheti és/vagy kinyomtathatja.